J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Par skoluAktivitātesFotogalerijaBibliotēkaAvīzeSkolas dokumentiSkolēniemVecākiemStundu sarakstsE-žurnālsPL

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas vispārīgs raksturojums

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija ir mazākumtautību vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas uzsāka savu darbu 1991.gada 1.septembrī.

1998. gadā skola tika akreditēta kā vidusskola. 2004. gadā skolai tika piešķirts akreditācijas termiņš līdz 2010. gadam. No 07.01.2011. skola akreditēta uz nenoteiktu laiku.

Savu darbību skola uzsāka kā izglītības iestāde ar poļu mācībvalodu un atbilstošām mācību priekšmetu programmām, kas paredzēja Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas tradīciju atjaunošanu, poļu izcelsmes bērnu integrēšanu Latvijas sabiedrībā, augstvērtīgu un stabilu zināšanu sniegšanu, kas veicinātu skolas absolventu konkurētspēju mūsdienu apstākļos un nodrošinātu studiju iespējas Latvijas un ārvalstu augstskolās. Minētās nostādnes ģimnāzija ievēro arī patreizējā savā darbā.

Izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma 31013021

Mazākumtautību pamatizglītības programmas īstenošanai 21011121

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 21015321

Skolā ir izstrādāti Polijas vēstures un poļu valodas standarti, kuri ir apstiprināti IZM.

Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Strādā labiekārtots informātikas kabinets, kurš pieslēgts internettīklam. Skolotājiem savā darbā ir pieeja multimediju programmām.

Skolā ir labiekārtota bibliotēka, liela sporta zāle, aktu zāle, stadions.

Ģimnāzijas īpašie piedāvājumi.

Ģimnāzija, kā vienīgā izglītības iestāde ar poļu mācībvalodu pilsētā, piedāvā poļu valodas un Polijas vēstures apguvi, kā arī poļu valodas prakses un vasaras nometnes Polijas Republikā skolēniem un skolotājiem, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas un pilnveidot poļu valodas prasmes.

Mācību iestādē, kopš tās darbības atjaunošanas, tiek pievērsta uzmanība poļu tradīciju popularizēšanai un saglabāšanai poļu jaunās paaudzes vidū. Līdz ar to ģimnāzijā tiek svinēti poļu tradicionālie un nacionālie svētki (piem., Andžeja diena, Polijas Republikas neatkarības diena u.c.), skolēniem ir iespēja iesaistīties tautas deju ansamblī „Kukulečka”, teātra pulciņos, vokālajā ansamblī un skautos. Ģimnāzijā tiek audzināta cieņa pret poļu un latviešu kultūru. Mācību priekšmeti tiek pasniegti integrēti. Darbojas un tiek organizēti dažādi pulciņi. Skolēni regulāri piedalās dažādos pilsētas, valsts un ES konkursos un olimpiādēs.

Tiek veiksmīgi veidota sadarbība ar Poļu namu „Chatka”. Tika noslēgti jauni sadarības līgumi ar poļu ģimnāziju Jankovica un poļu liceju Nr 5 no Opoles. Mūsu ģimnāzijas skolēni sadarbībā ar šīm skolām veiksmīgi pilnveido savu poļu valodu.

Pateicoties noslēgtajam sadarbības līgumam starp Polijas un Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijām skolā strādā viesskolotāji no Polijas. Ģimnāzijas pedagogi viesskolotājiem palīdz kvalitatīvi organizēt mācību procesu poļu ģimnāzijā.

Viena no poļu nacionālās identitātes pazīmēm ir katolicisms, tāpēc laika gaitā skolas kolektīvam ir izveidojusies stipra saikne ar katoļu baznīcu pilsētā un Polijā.

Jau vairākus gadus skolā tiek organizēti kursi vidusskolā skolēniem dažādos mācību priekšmetos, lai viņi sekmīgi varētu nokārtot valsts eksāmenus un būtu konkurētspējīgi studijām augstskolās gan Latvijā, gan ārzemēs.

Ģimnāzijā tiek mācītas un pilnveidotas vācu valodas zināšanas vidusskolēniem.

Ģimnāzija jau vairākus gadus sadarbībā ar Polijas viesniecību Rīgā un poļu biedrību „Wspolnota Polska” organizē ortogrāfijas olimpiādi „Poļu diktāts” valsts mērogā.

Ģimnāzija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar firmu „Viktorija”, kura skolēnus no 2. līdz 6. klasei mācīs, kā pareizi un droši uzvesties uz ceļa.

Darbojas bibliotēka ar daudzveidīgu videotēku, bagātu grāmatu klāstu. Tajā ir 9993 mācību grāmatu eksemplāri gan poļu gan latviešu valodās, kopējais grāmatu skaits ir 17792 eks. Skolēni un skolotāji savā darbā izmanto vidiokasetes, kopējais skaits 115. Izveidota bibliotēkas fonda datu bāze, kuru katru gadu papildina un atjauno. Bibliotēkas fonds tiek papildināts no valsts, pašvaldības un dāvinājumu budžeta līdzekļiem. Regulāri tiek veiktas mācību grāmatu pārbaudes, notiek bibliotēkas stundas, dažādas tematiskās izstades. Mācību gada beigās tiek apstiprināts mācību literatūras saraksts saskaņā ar IZM apstiprināto sarakstu. Bibliotekāre sniedz izglītojamiem un pedagogiem kvalificētu izziņu un bibliogrāfisko palīdzību.

Kopš 2002. gada ģimnāzijā darbojas skolas muzejs, kur skolēniem ir iespēja padziļināt savas zināšanas Latvijas un Polijas vēsturē, apgūt muzeja darbības pamatprincipus un attīstīt prasmes zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Muzejā tā pastāvēšanas laikā, pateicoties vietējo poļu atsaucībai, ir savākta samērā liela eksponātu kolekcija par skolas un Latgales novada vēsturi. Skolas muzejs zināmā mērā pilda arī ģimnāzijas patrona J.Pilsudska piemiņas vietas funkciju, jo tur glabājas materiāli par minēto personību un ir izveidota J. Pilsudskim un Latgales brīvības cīņām veltīta ekspozīcija.

Vienlaicīgi ar poļu ģimnāzijas atvēršanas sākumu 1991.gadā sāka darboties ģimnāzijas avīze „Scholar”. Avīze laika gaitā pilnveidoja savu veidolu un piesaistīja arī avīzes noformēšanā ne tikai skolēnus, skolotājus, bet arī viesskolotājus no Polijas Ģimnāzijas avīze vairākas reizes tika nominetapilsētas līmenī.

Skolā ir izveidota un uzturēta mājas lapa, kurā ir pieejami dažāda veida materiāli skolotājiem, skolēniem un vecākiem

No 2007. gada skolā ir uzsākta arī integrētās pamatizglītības programmas realizācija skolēniem ar kustību traucējumiem un skoliozi.

Ģimnāzijā tiek radīta labvēlīga sociāla vide un apstākļi izglītojamo personības vispusīgai attīstībai. Ģimnāzijā strādā atbalsta dienests (skolas psiholoģe, sociālais pedagogs, medmāsa), kura mērķis ir sniegt pedagoģisko, psiholoģisko un sociālo palīdzību un nodrošināt labvēlīgus apstākļus izglītības iegūšanai un personības attīstībai. Atbalstam mācību darbā priekšmetu pedagogi sniedz individuālās un grupu konsultācijas izglītojamiem. Psihologs un sociālais pedagogs vada individuālās konsultācijas vecākiem. Tiek organizēts psiholoģiskais darbs ar izglītojamiem, notiek neattaisnotu mācību stundu kavējumu kontrole un profilakses pasākumi (pārrunas ar izglītojamiem, tikšanās ar vecākiem).

Izglītības iestādē darbojas 3 pagarinātās darba dienas grupas, tajās ir 90 izglītojamie.

No 2013.-2014 m.g. ģimnāzijā tika ieviesta jauna skolēnu forma sākumskolā un pakāpeniski tiks ieviesta skolas formas visiem ģimnāzijas skolēniem.

Skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija skolēniem un viņu vecākiem par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu iespējām.

Mūsu skolu apmeklē pārstāvji no citām valstīm. Vizīšu laikā tiek nodibināti kontakti ar dažādām mācību iestādēm. Tiek atrasta savstarpēja sadarbība starp skolēniem un skolotājiem. Pateicoties dažādiem projektiem skolēni var atpūsties vasaras nometnēs un organizēt apmaiņas vizītes ar skolēniem.

Nejauša fotogrāfija

Pēdējas fotogrāfijas